درنا صنعت

نوار نقاله مدل PF1

_ جهت انتقال صابون
_ این کانوایر ها در داخل باند ان نوار راهنما تعبیه شده که این توانایی را پیدا می کند که با سرعت بالا کار کند یا با دور رفت و بازگشت به حرکت در بیاید.
درنا صنعتدرنا صنعت

نوار نقاله مدل PF2

_ جهت انتقال کارتن
_ این کانوایر ها در داخل باند ان نوار راهنما تعبیه شده که این توانایی را پیدا می کند که با سرعت بالا کار کند یا با دور رفت و بازگشت به حرکت در بیاید.
درنا صنعت

نوار نقاله مدل PF3

_ جهت انتقال پودر
_ این کانوایر ها در داخل باند ان نوار راهنما تعبیه شده که این توانایی را پیدا می کند که با سرعت بالا کار کند یا با دور رفت و بازگشت به حرکت در بیاید.
درنا صنعتدرنا صنعت

نوار نقاله مدل PF4

_ کانوایر تمام آلومینیوم برای حمل کارتن و محصول
_ این کانوایر ها در داخل باند ان نوار راهنما تعبیه شده که این توانایی را پیدا می کند که با سرعت بالا کار کند یا با دور رفت و بازگشت به حرکت در بیاید.
درنا صنعتدرنا صنعت

نوار نقاله مدل PF5

_ کانوایر تمام آلومینیوم
_ دارای گارد جدا کننده محصول
_ این کانوایر ها در داخل باند ان نوار راهنما تعبیه شده که این توانایی را پیدا می کند که با سرعت بالا کار کند یا با دور رفت و بازگشت به حرکت در بیاید.
درنا صنعت

نوار نقاله مدل PF6

_ کانوایر بالابر تمام آلومینیوم
_ این کانوایر ها در داخل باند ان نوار راهنما تعبیه شده که این توانایی را پیدا می کند که با سرعت بالا کار کند یا با دور رفت و بازگشت به حرکت در بیاید.